Általános Szállodai Szerződéses Feltételek

Általános rendelkezések
1.) A Crocus Gere Bor Hotel (7773 Villány, Diófás utca 4-12.) – a továbbiakban hotel – ezen általános szállodai szerződéses feltételek alapján köt szerződést szállodai szállásszolgáltatás nyújtására.

2.) Az általános szerződési feltételek nem zárják ki, hogy a szálloda akár ezen általános szerződési feltételek alapján, akár ezen általános feltételektől részben vagy egészben eltérő feltételekkel kössön szállodai szerződést utazásszervezőkkel, szervezőkkel, jogi személy megrendelőkkel, egyéni vállalkozókkal.

 

Szerződő felek
1.) A hotel szolgáltatását minden esetben a vendég veszi igénybe.

2.) Amennyiben a vendég a hotel szolgáltatását közvetlenül a hotelnél rendeli meg, úgy a szállodai szerződés a vendég és a hotel között jön létre.

3.) Amennyiben a szállodai szolgáltatásokat a vendég megbízása alapján harmadik személy (közvetítő) rendeli meg, úgy a szerződés a hotel és a közvetítő között jön létre, és a hotel szállodai szolgáltatásnyújtásának feltételeit ezen szerződés szabályozza. A hotel nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy a vendéget jogszerűen képviseli-e, ezért a hotel felelősséget nem vállal.

4.) A hotel kizárólag cselekvőképes személlyel köt szerződést.

5.) Nem cselekvőképes vagy 18 éven aluli személy kizárólag cselekvőképes, nagykorú kísérővel veheti igénybe a hotel szolgáltatásait.

 

A szerződés létrejötte

1.) A vendég szóban vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a hotel ajánlatot küld. Megszűnik a hotel ajánlati kötöttsége, ha az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg az ajánlat változatlan tartalmú elfogadására vonatkozó nyilatkozat (megrendelés).

2.) A szerződés a vendég írásban vagy szóban leadott, megküldött megrendelésével és a hotel írásban megküldött visszaigazolásával jön létre. A szerződés a visszaigazolás megküldésének napján lép hatályba.

3.) A szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, az ajánlatkérés, az ajánlat, a megrendelés és a visszaigazolás a szerződés részei.

4.) A szerződésnek a vendég/szerződő fél alábbi adatait kell tartalmaznia:

  • a vendég/szerződő fél neve,
  • lakcíme (székhelye),
  • telefonszáma, e-mail címe,
  • bankkártya adatok.

5.) A szóban leadott megrendelés/foglalás, módosítás, megállapodás, illetve a hotel szóbeli visszaigazolása nem szerződésértékű.

6.) A szállásszolgáltatás meghatározott időtartamra szól, amelynek kezdő és befejező napját a szerződés tartalmazza.

7.) A hotel jogosult ezen általános szállodai szerződéses feltételektől eltérő feltételeket kikötni ajánlatában.

8.) Ha a vendég a szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a hotel jogosult a szolgáltatás szerződésben meghatározott ellenérték teljes összegére.

9.) A lejárati idő előtt megüresedett szobát a hotel jogosult újra értékesíteni.

10.) A szállás-szolgáltatás vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a hotel előzetes, írásban tett hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a hotel a már teljesített szolgáltatások teljes ellenértékét követelheti, a meghosszabbítást e feltétel teljesítéséhez kötheti.

11.) A szerződést a vendég és a hotel együttesen, írásban módosíthatják, egészíthetik ki.

12.) A hotel házszabálya s szerződés része.

 

Elállás a szerződéstől

1.) Amennyiben a hotel az ajánlatában más feltételt nem határozott meg, úgy a másik szerződéskötő fél a szerződésben meghatározott érkezési napot megelőző 5 napig írásban tett nyilatkozatával kötbérmentesen elállhat a szerződéstől; ezen időn belüli elállás esetén kötbért köteles fizetni.

2.) A kötbér mértéke a szerződésben meghatározott szolgáltatás teljes összegének egy napra eső összege.

3.) Ha a szerződő fél a szállás-szolgáltatás igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, a szerződésben foglalt módon nem biztosította, a hotel szolgáltatási kötelezettsége a szerződésben meghatározott érkezési nap délután 4 óráig áll fenn. Ezen időpont után a hotel szolgáltatási kötelezettsége megszűnik, és jogosult a kötbérigényét, valamint a vendég meg nem érkezése következtében keletkezett kárának megtérítését követelni.

Árak
1.) A hotel aktuális szobaárai a hotel weboldalán elérhetőek, illetve a recepción szóbeli tájékoztatást útján lekérhetőek.

2.) A hotel egyéb szolgáltatásainak árlistái az adott részlegeken állnak rendelkezésre.

3.) A hotel a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon megváltoztathatja.

4.) A hotel az árak közlésekor megjelöli a szolgáltatást terhelő, jogszabályban meghatározott, az ajánlattételkor érvényes adótartalmának mértékét. A hotel az adójogszabályok változása miatti többletterheket   előzetes értesítés mellett a szerződő félre hárítja.

5.) A hotel az aktuális akciókat, kedvezményeket a weboldalán teszi közzé. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

6.) A hotel ajánlatának megküldése után közzétett kedvezmény, akció a megküldött ajánlatot nem érinti.

 

Fizetés módja, foglalási garanciák

1.) A hotel a szerződő félnek nyújtott szolgáltatásai ellenértékét legkésőbb az igénybevételt követően, a hotelből való távozást megelőzően igényli. Egyedi megállapodás alapján a hotel utólagos fizetésre is lehetőséget adhat.

2.) A hotel a szerződés szerinti szolgáltatások ellenértéke kifizetésének biztosítására

  • bankkártya garanciát kérhet, amelynek értelmében a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértékét a hotel a bankkártyán zárolja,
  • előleget kérhet,
  • kérheti a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás teljes összegének előre történő kifizetését.

3.) A hotel a számlát forintban állítja ki.

4.) A szerződő fél a számlát készpénzben, előzetes banki átutalással vagy az alábbi bankkártyákkal egyenlítheti ki:

EC/MC, Visa, American Express

5.) Átutalás esetén – amennyiben a hotellel kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a szerződő fél köteles az érkezés megjelölt napja előtt a hotel bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a hotel bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a szerződő fél/vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

6.) Egyéb fizetési módok a helyszínen: OTP Széchenyi Pihenőkártya, Erzsébet Kártya, a hotel és/vagy szerződött partnere által kiállított utalvány (voucher).

7.) Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatban felmerülő költség a szerződő felet terheli.

 

A hotelszoba igénybevétele és feltételei

1.) A vendég a hotelszobát az érkezése napján 14 órától foglalhatja el.

2.) A vendég a hotelszobát a szerződés szerinti utolsó tartózkodási napon délelőtt 10 óráig köteles poggyászával, a hotelbe behozott dolgaival együtt elhagyni.

3.) Ha a vendég az előzőekben meghatározott időpont előtt és/vagy után akarja a szobát elfoglalni vagy elhagyni, a hotel a napi szobaár 50 %-t jogosult költségként felszámítani.

4.) A vendég a hotelbe való megérkezésekor, a hotelszoba elfoglalása előtt köteles a recepción bejelentkezni és a bejelentőlapot kitölteni. A bejelentőlap kitöltése nélkül a hotelszoba nem foglalható el, és a hotel szolgáltatásai nem vehetők igénybe.

5.) A hotel, jogszabályi kötelezettségének okán a vendég személyazonosító kártyáját elkéri és annak törvényben meghatározott adatait a VIZA rendszeren keresztül továbbítja.

 

Háziállatok

A hotel nem engedélyezi állat, madár, hüllő, rovar, bogár bevitelét a hotel területére. Vakvezető kutya bevitelét a hotel engedélyezi.

 

Zárt láncú kamera rendszer

A vendég kifejezetten tudomásul veszi, hogy a hotel a közös használatú területein (kivéve öltözők, mellékhelyiségek, de beleértve a gépkocsi parkolót és a hotelhez közvetlenül tartozó külső területeket) vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, amelynek felvételeit a hotel a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően tárol, töröl, illetve jogsértés esetén átad az illetékes hatóságnak.

 

A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
1.) A hotel jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
a) a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt,
b) a vendég a hotel biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottjaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,
c) a vendég fertőző betegségben szenved.
d) a szerződő fél nem teljesíti a szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
2.) Megszűnik a felek közötti szerződés, amennyiben annak teljesítése vis maior következtében lehetetlenné válik.

 

Elhelyezési garancia
1.) A hotel köteles a vendég elhelyezéséről gondoskodni vagy azt megszervezni, amennyiben a hotel a szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák stb.) nem tudja teljesíteni.
2.) Ebben az esetben a hotel köteles:
a) a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a hotelt terheli
b) térítésmentesen telefonálási lehetőséget biztosítani a vendégnek a szálláshely változásának közlésére
c) ingyenes transzfert biztosítani a vendégnek a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez.
3.) Amennyiben a hotel ezen kötelezettségeit értelemszerűen teljesíti, illetve a vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, úgy a szerződő fél sem kártérítési, sem sérelemdíj igényt nem támaszthat a hotellel szemben.

 

 

A vendég betegsége, halála
1.) Amennyiben a vendég a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a hotel orvosi segítséget ajánl fel. A vendég a felajánlott orvosi segítséget saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. Az orvos nem a hotel alkalmazottja, megbízottja, a diagnózisért, az alkalmazott terápiáért, annak következményéért a hotel nem tartozik felelősséggel.
2.) A vendég betegsége/halála esetén a hotel költségeinek megtérítésére tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

 

A szerződő fél jogai
1.) A szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, illetve amelyről a felek a szerződésben megállapodtak, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
2.) A vendég a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt a hotel által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A hotel az ezen időszakban hozzá írásban benyújtott panaszt megvizsgálja és kezeli.
3.) A hotelből való elutazását követően a vendég panasztételi joga megszűnik.

 

A szerződő fél/vendég kötelezettségei
1.) A szerződő fél köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
2.) A vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti és/vagy nem cselekvőképes személy csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a hotelben.

3.) A vendég tudomással bír arról, hogy a hotel borhotel. A vendég tudomásul veszi, hogy 18 éven aluli személyek nem részesei a hotel borkultúrával kapcsolatos szolgáltatásainak, eseményeinek, rendezvényeinek. A vendég kötelezettséget vállal, hogy a felelőssége/felügyelete alá tartozó 18 éven aluli személy a hotelben való tartózkodásának időtartama alatt a hotel területén nem fogyaszt alkoholt.
4.) A vendég saját ételt-italt nem hozhat be a hotel területére.

5.) A vendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a hotel előzetes írásos hozzájárulása, továbbá a szükséges hatósági engedélyek bemutatása szükséges. Az engedélyek beszerzése a vendég kötelessége és költsége.

6.) A vendég a hotel berendezéseit, eszközeit, szolgáltatásait, rendezvényeit saját felelősségére, saját aktuális fizikai, érzelmi és egészségi állapotára figyelemmel, rendeltetésszerűen használja, illetve veszi igénybe.

 

A szerződő fél/vendég kártérítési felelőssége
1.)
A vendég felelősséggel tartozik mindazon károkért és hátrányokért, amelyet a vendég, kísérője vagy felügyelete alá tartozó személy okozott a hotelnek vagy harmadik személynek.

2.) A vendég ezen felelőssége akkor is fennáll, ha a károsult jogosult a kár megtérítését közvetlenül a hoteltől igényelni.

 

A hotel zálogjoga
1.) A hotelt a vendég által igénybe vett, de ki nem fizetett szolgáltatások ellenértékének összegéig zálogjog illeti meg a vendég hotelbe bevitt dolgain. A zálogjog érvényesítése során a hotel jogosult a vendég bevitt dolgait lefoglalni, elvitelüket mindaddig visszatartani, amíg a vendég a tartozását ki nem egyenlíti. A dolog lefoglalásával, őrzésével, kezelésével kapcsolatos költségek a vendéget terhelik.

2.) A zálogjog nem érvényesíthető a vendég személyazonossági okmányára, bankkártyájára, egy rend évszaknak megfelelő ruházatára.

 

A hotel kötelezettsége
1.) A szerződés alapján a hotel köteles a megrendelt szállást és egyéb szolgáltatást a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak megfelelően teljesíteni.

2.) A hotel köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a panasz orvoslásához szükséges lépéseket, intézkedéseket megtenni.

3.) A hotel a vendég hotelbeli tartózkodásáról harmadik személynek ideértve a vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást. E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő megkeresésre.

 

A hotel kártérítési felelőssége
1.) A hotel felelősséggel tartozik a vendég bevitt dolgában keletkezett kárért, amennyiben a kár a vendégek által rendszerint használt vagy a vendég számára nyitott helyen következett be.

2.) Mentesül a hotel felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kár az alkalmazottak és a vendégek körén kívüli, előre nem látható és elháríthatatlan ok miatt következett be, vagy a kárt a vendég maga okozta.

3.) A hotel kijelölhet olyan helyeket a hotelben vagy annak területén, ahová a vendég nem léphet be, nem tartózkodhat. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a hotel nem tartozik felelősséggel.
4.) A vendég köteles haladéktalanul tájékoztatni a hotelt az őt ért kárról, az azt okozó eseményről, és egyben köteles mindazon adatot a hotel rendelkezésére bocsátani, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, az esetleges rendőrségi eljáráshoz szükséges. A késedelmes bejelentésből, illetve a szükséges adatok nem vagy hiányos rendelkezésre bocsátásából eredő károkért a hotel nem vállal felelősséget.

5.) Értéktárgyban, készpénzben, értékpapírban keletkezett kárért a hotel csak abban az esetben tartozik felelősséggel, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette. A hotel esetében a szobai széf használata jelenti a megőrzésre való átvételt.

6.) Értékpapírban, értéktárgyban, készpénzben keletkezett kárért a hotel abban az esetben is felelősséggel tartozik, ha a kár olyan okból következett be, amelyért a hotel a kártérítés általános szabályai szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a vendéget terheli.

7.) A hotel nem felel a hotel berendezéseinek, felszereléseinek stb. nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

8.) A hotel nem tartozik felelősséggel mindazon kárért, hátrányért, sérelemért, amelyet a hotel más vendége a hotel borhotel jellegéből adódó szolgáltatásának igénybevételével vagy élvezetével és ennek következményével okozott a vendégnek és/vagy a felügyelet alá tartozó személynek.

A kártérítés mértéke:

1.) A hotel a készpénzben, értékpapírban, értéktárgyban keletkezett kár esetében a tényleges kárt köteles megtéríteni. Értékpapírnál a tényleges kár mértéke megegyezik károsodott értékpapír névértékével.

2.) Minden egyéb bevitt dologban keletkezett kárnál a kártérítés felső határa a napi szobaár ötvenszerese. Adathordozóban keletkezett kár esetén a hotel az adathordozó kereskedelmi forgalmi árát köteles megtéríteni.

3.) A hotel jogosult az ajánlatában megnevezni azon dolgokat, amelyek bevitelét a hotel területére nem engedélyezi. Az engedély ellenére bevitt dologban keletkezett kárért a hotel nem tartozik felelősséggel.

 

A szerződő felek a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült vitáikat elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben a békés út eredménytelen, úgy a szerződő felek a perértéktől függően a Siklósi Járásbíróság, illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét köti ki.